Heuser Health

 

Mellwood Schedule of Classes

Sunday
regular adult class
 • 9:00am (effective 5/12/19)
Yoga
 • 10:15 AM
Monday
regular adult class
 • 6:00 am
 • 6:30 am
 • 8:30 am
 • 11:00 am
 • 11:30 am
 • 12:00 noon
 • 4:00 pm
 • 4:30 pm
 • 5:00 pm
 • 5:30 pm
 • 6:00 pm
senior adult class
 • 9:35 am
Tuesday
regular adult class
 • 6:00 am
 • 6:30 am
 • 8:30 am
 • 11:30am GLADIATOR CLASS (35-40 min of Challenges)
 • 4:30 pm
 • 5:00 pm
 • 5:30 pm
Wednesday
regular adult class
 • 6:00 am
 • 6:30 am
 • 8:30 am
 • 11:00 am
 • 11:30 am
 • 12:00 noon
 • 4:00 pm
 • 4:30 pm
 • 5:00 pm
 • 5:30 pm
 • 6:00 pm
senior adult class
 • 9:35 am
Thursday
regular adult class
 • 6:00 am
 • 6:30 am
 • 8:30 am
 • 12pm BODYBUILDING CLASS! (55 min)
 • 4:30 pm
 • 5:00 pm
 • 5:30 pm
Friday
regular adult class
 • 6:00 am
 • 6:30 am
 • 8:30 am
 • 11:00 am
 • 11:30 am
 • 12:00 noon
 • 4:00 pm
 • 4:30 pm
 • 5:00 pm
senior adult class
 • 9:35 am
Saturday
regular adult class
 • 7:30 am
 • 8:30 am
 • 12 pm

Sunday

 • regular adult class
  • 9:00am (effective 5/12/19)
 • Yoga
  • 10:15 AM

Monday

 • regular adult class
  • 6:00 am
  • 6:30 am
  • 8:30 am
  • 11:00 am
  • 11:30 am
  • 12:00 noon
  • 4:00 pm
  • 4:30 pm
  • 5:00 pm
  • 5:30 pm
  • 6:00 pm
 • senior adult class
  • 9:35 am

Tuesday

 • regular adult class
  • 6:00 am
  • 6:30 am
  • 8:30 am
  • 11:30am GLADIATOR CLASS (35-40 min of Challenges)
  • 4:30 pm
  • 5:00 pm
  • 5:30 pm

Wednesday

 • regular adult class
  • 6:00 am
  • 6:30 am
  • 8:30 am
  • 11:00 am
  • 11:30 am
  • 12:00 noon
  • 4:00 pm
  • 4:30 pm
  • 5:00 pm
  • 5:30 pm
  • 6:00 pm
 • senior adult class
  • 9:35 am

Thursday

 • regular adult class
  • 6:00 am
  • 6:30 am
  • 8:30 am
  • 12pm BODYBUILDING CLASS! (55 min)
  • 4:30 pm
  • 5:00 pm
  • 5:30 pm

Friday

 • regular adult class
  • 6:00 am
  • 6:30 am
  • 8:30 am
  • 11:00 am
  • 11:30 am
  • 12:00 noon
  • 4:00 pm
  • 4:30 pm
  • 5:00 pm
 • senior adult class
  • 9:35 am

Saturday

 • regular adult class
  • 7:30 am
  • 8:30 am
  • 12 pm